Giới thiệu

Nhiệm vụ

Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các …

Nhiệm vụ Read More »

Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển chương trình đào tạo của Trường. Quản lý và tổ chức công tác thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo, khảo sát các đối …

Chức năng Read More »

Cơ cấu nhân sự

LÃNH ĐẠO 1. PGS.TS. TRẦN TIẾN KHAI – TRƯỞNG PHÒNG Email: khaitt@ueh.edu.vnĐiện thoại: 38257582 ext. 107 0988649679Trực tiếp phụ trách các mảng công việc: Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất …

Cơ cấu nhân sự Read More »

Lịch sử hình thành

Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2006 do Hiệu Trưởng ký ban hành. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được đổi tên thành Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất …

Lịch sử hình thành Read More »