CHUỖI TẬP HUẤN BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 2021 CỦA UEH: TẬP HUẤN NĂNG LỰC TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Khác với tập huấn năng lực tự đánh giá cấp chương trình, Tập huấn “Năng lực tự đánh giá cơ sở giáo dục” hướng tới số lượng đông đảo người tham dự là thành viên tổ QA đơn vị chức năng, khoa, viện đào tạo, ban chuyên môn, bộ môn thuộc khoa/viện đào tạo/ban chuyên môn, đơn vị tham gia quản lý và phục vụ đào tạo, đơn vị Khoa học công nghệ – Thông tin kinh tế, phân hiệu, các trung tâm trực thuộc Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh. Tập huấn nhằm mục tiêu đảm bảo năng lực nhân sự hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong (IQA), Hội đồng và nhân sự chủ chốt thực hiện Tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục về hệ thống và quy trình triển khai Đánh giá và Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục, có sự chuẩn bị tốt nhất cho các hoạt động Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) dự kiến diễn ra năm 2022.

Tập huấn được tổ chức theo hình thức trực tuyến sử dụng hệ thống Webex Cisco của UEH trong hai ngày 22 – 23/10/2021, kết hợp sử dụng Hệ thống quản lý học tập trực tuyến LMS-UEH. PGS. TS. Trần Tiến Khai cùng một số nhân sự chuyên trách của P. Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình đã báo cáo những nội dung của tài liệu Hướng dẫn Kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục (CSGD):

–           Các Quy định và Quy trình tự đánh giá và kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn FIBAA cấp CSGD.

–           Giới thiệu bộ tiêu chuẩn FIBAA cấp CSGD.

–           Cách viết báo cáo Tự đánh giá cấp CSGD.

–           Quy trình thu thập minh chứng, mã hóa minh chứng cấp trường.

–           Thực hành viết báo cáo tự đánh giá và cập nhật minh chứng lên hệ thống phần mềm UEH-Kiểm định.

–           Quy trình đánh giá ngoài, đón tiếp đoàn chuyên gia.

–           Chia sẻ kinh nghiệm kiểm định cơ sở giáo dục

Thành viên tổ QA các đơn vị được thực tập thao tác trên phần UEH-Kiểm định dưới sự hướng dẫn của ThS. Võ Hà Quang Định bao gồm:

–           QUẢN LÝ MINH CHỨNG: thao tác Quản lý (thêm, sửa, xóa) TÀI LIỆU; Gán TÀI LIỆU thành MINH CHỨNG; Tìm kiếm thông tin minh chứng theo tiêu chuẩn, tiêu chí, theo từ khóa nội dung; Xem nội dung MC, download được file mềm MC; Thống kê, liệt kê tần suất sử dụng lại một MC. –           CÔNG CỤ VIẾT BCTĐG (SER): Hướng dẫn nội hàm của Bộ tiêu chuẩn chất lượng (tiêu chuẩn, tiêu chí, tiêu chí con); Được phép viết, chỉnh sửa nội dung Thuyết minh cho tiêu chí, tiêu chuẩn; Công cụ viết cho phép gán minh chứng vào phần thuyết minh và trình bày khoa học danh mục minh chứng; Trạng thái viết của người sử dụng được lưu vết để báo cáo.

Hình hướng dẫn sử dụng phần mềm UEH-Kiểm định

Các thành viên tổ QA tham gia thảo luận vào phiên hỏi đáp và giúp quá trình tìm hiểu từ đợt tập huấn 01 đến, đợt tập huấn 02 về tự đánh giá chương trình đào tạo và đợt tập huấn 03 về tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục được liền lạc, đầy đủ thông tin, công cụ. Người tham gia hiểu được cấu trúc tiêu chuẩn – tiêu chí, nội dung yêu cầu của tiêu chuẩn FIBAA, kế hoạch triển khai, chức năng – trách nhiệm của từng vị trí trong các Nhóm chuyên trách viết báo cáo và Nhóm hỗ trợ thu thập minh chứng, tự tin tạo tài liệu và soạn thuyết minh/mô tả trên phần mềm quản lý của UEH.

Phòng Đảm bảo chất lượng  – Phát triển chương trình rất trân trọng công sức đóng góp của các đơn vị trong suốt quá trình xây dựng lộ trình kiểm định, phát triển hệ thống phần mềm, tích cực tham gia tìm hiểu IQA, kiểm định chương trình đào tao và cơ sở giáo dục. Không có sự hỗ trợ nhiệt tình của quý Thầy/Cô là lãnh đạo, đội ngũ giảng dạy, đội ngũ thuộc đơn vị quản lý, quá trình tự đánh giá sẽ không thể thành công tốt đẹp./.

Leave a Comment

Your email address will not be published.