1. Tổ chức, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức tự đánh giá chất lượng đào tạo tại Trường và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và các tổ chức kiểm định quốc tế cấp chương trình đào tạo và cấp trường.
  2. Nghiên cứu, cụ thể hóa các văn bản, quy chế về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của Trường. Phối hợp với các Khoa, Viện xây dựng đề án mở ngành/chuyên ngành mới; lập kế hoạch tổ chức, hội đồng thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của Trường và các đơn vị đào tạo ngoài Trường.
  3. Tổ chức khảo sát các đối tượng liên quan và chất lượng đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo; phân tích kết quả khảo sát.
  4. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp; tham mưu định hướng xây dựng và cập nhật tiêu/chuẩn đầu ra, thiết kế nội dung, phương pháp dạy – học – nghiên cứu, đánh giá thường xuyên và đánh giá chất lượng dựa trên minh chứng.
  5. Tham mưu xây dựng chính sách phát triển chương trình đào tạo nhằm thực hiện đổi mới quá trình đào tạo theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả cho tất cả các bên liên quan đến giáo dục đại học; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và phát triển chương trình đào tạo tiên tiến quốc tế UEH.
  6. Chịu trách nhiệm chính trong việc tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
  7. Hỗ trợ trao đổi kiến thức và kết nối mạng lưới các đối tác tại Việt nam, trong khu vực và quốc tế, hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường theo tiêu chuẩn AUN và tiêu chuẩn quốc tế khác từ giai đoạn đăng ký đến đánh giá ngoài; tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia đánh giá ngoài; các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
  8. Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công tác khác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.
  9. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
  10. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.