Lịch sử hình thành

  • Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được thành lập theo Quyết định số 215/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 28 tháng 7 năm 2006 do Hiệu Trưởng ký ban hành.
  • Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Department of Testing and Accreditation) được đổi tên thành Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng (Department of Testing and Quality Assurance) theo Quyết định số 915/QĐ-ĐHKT-TCHC ngày 15 tháng 7 năm 2008 do Hiệu Trưởng ký ban hành.
  • Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 542/QĐ-ĐHKT-TCHC thành lập mới Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình trên cơ sở sát nhập bộ phận Đảm bảo chất lượng của Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và bộ phận Phát triển chương trình của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế.

Leave a Comment

Your email address will not be published.