Kiểm định chất lượng

CẤP CHƯƠNG TRÌNH

1. AUN -QA:

2. FIBAA

TÀI LIỆU/HƯỚNG DẪNTỰ ĐÁNH GIÁSỰ KIỆN
Giới thiệu về UEH Giới thiệu tổng quan về FIBAA Tại sao kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn FIBAA Các tiêu chí vượt chuẩn chất lượng của 04 chương trình Giấy chứng nhận VNP. Giấy chứng nhận IB & ISB.

3. Các tiêu chuẩn quốc tế khác

4. Sự kiện

CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

1. Bộ tiêu chuẩn Bộ GD-ĐT

2. Giấy chứng nhận đạt chuẩn cơ sở giáo dục theo MOET

2. AUN – QA

3. Các tiêu chuẩn quốc tế khác

4. Sự kiện

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Kiểm định chất lượng