Cơ cấu nhân sự

LÃNH ĐẠO


1. PGS.TS. TRẦN TIẾN KHAI – TRƯỞNG PHÒNG

Email: khaitt@ueh.edu.vn
Điện thoại: 38257582 ext. 107 0988649679
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;

 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.

 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.

 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.

 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;

2. TS. PHẠM THỊ ANH THƯ – PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Email: ptanhthu@ueh.edu.vn
Điện thoại: 38257582 ext. 107
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;

 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;

 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.

 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.

 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.

 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;

Công tác khác:

CHUYÊN VIÊN

3. ThS. TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG


Email: truonghuong@ueh.edu.vn
Điện thoại: 38257582 ext. 107
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).

 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo

 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành UEH.”

 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành UEH (tất cả các loại hình đào tạo)”

 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án các trường ngoài.

 • Cấp chương trình đào tạo và Mô tả tóm tắt môn học cho sinh viên

Công tác khác:

 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị

 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.

 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án mở ngành mới.

 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của UEH; Lập hội đồng thẩm định.

 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án ở chương trình đào tạo của UEH.

 • Hoàn tất các thủ tục hành chính về mở ngành đào tạo.

 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của các trường ngoài; Lập hội đồng thẩm định.

 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.

 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN

 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.

 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.

 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.

 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.

4. ThS. TRẦN THANH TÂM
Email: tamvpd@ueh.edu.vn
Điện thoại: 38257582 ext. 107
Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:

 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).

 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo

 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.

 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.

 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.

 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN

 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.

Công tác khác:

 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng

 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.

 • Báo cáo kết quả khảo sát

 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị

 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.

 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.

 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.

 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.

 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.

 • Tổ trưởng công đoàn.

5. ThS. NGUYỄN HẠ VŨ