Chức năng

  • Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng giáo dục, phát triển chương trình đào tạo của Trường.
  • Quản lý và tổ chức công tác thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo, khảo sát các đối tượng liên quan nhằm đưa ra những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu đào tạo xã hội.

Leave a Comment

Your email address will not be published.