Phòng đảm bảo chất lượng - phát triển chương trình

Lịch sử hình thành

Ngày 27 tháng 02 năm 2014, Hiệu trưởng nhà trường ký Quyết định số 542/QĐ-ĐHKT-TCHC thành lập mới Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình trên cơ sở sát nhập bộ phận Đảm bảo chất lượng của Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng và bộ phận Phát triển chương trình của Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế.

Kiểm định FIBAA
Cấp cơ sở giáo dục

Kiểm định FIBAA
Cấp Chương trình đào tạo