Trang chủ / AUN / Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN (Asean University Network)

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á - AUN (Asean University Network)

Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-ASEAN University Network) được thành lập vào tháng 11 năm 1995 theo thỏa thuận của các bộ trưởng giáo dục ASEAN với 13 trường đại học.

Sau khi ASEAN mở rộng theo Hiến chương ASEAN năm 1997 và 1999, mạng
lưới này ngày càng được củng cố và phát triển thêm thành viên. Hiện tại tổng số các đại học thành viên của mạng lưới này đạt 30 thành viên thuộc 10 nước (trong đó có 2 Đại học Quốc gia và Đại học Cần Thơ của Việt Nam). Trường Đại học Kinh tế TP.HCM vinh dự trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới AUN từ tháng 10 năm 2015. Từ đó Trường đã tham gia tích cực vào các hoạt động của tổ chức và mở rộng mối quan hệ hợp tác với tất cả các thành viên của mạng lưới.

Danh sách các đại học là thành viên AUN hiện tại

Quốc gia

Thứ tự gia nhập

Tên trường thành viên

Brunei

1

Universiti Brunei Darussalam

Cambodia

2

3

Royal University of Phnom Penh

Royal University of Law and Economics

Indonesia

4

5

6

7

Universitas Indonesia

Universitas Gadjah Mada

Institute Teknologi Bandung

Universitas Airlangga

Laos

8

National University of Laos

Malaysia

9

10

11

12

13

Universiti Malaya

Universiti Sains Malaysia

Universiti Kebangsaan Malaysia

Universiti Utara Malaysia

Universiti Putra Malaysia

Myanmar

14

15

16

University of Yangon

University of Mandalay

Yangon Institute of Economics

Philippines

17

18

19

Ateneo de Manila University

De La Salle University

University of the Philippines

Singapore

20

21

22

National University of Singapore

Nanyang Technological University

Singapore Management University

Thailand

23

24

25

26

27

Burapha University

Chulalongkorn University

Mahidol University

Chiang Mai University

Prince of Songkla University

Việt Nam

28

29

30

Vietnam National University, Hanoi

Vietnam National University, Ho Chi Minh City

Can Tho University

 

AUN đặt trụ sở tại Bangkok, Thái Lan. Thông tin về các hoạt động của AUN có
thể tham khảo theo địa chỉ www.aunsec.org.

Mạng lưới các trường Đại học trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á xem chất
lượng giáo dục và đào tạo là một mục tiêu quan trọng nhằm khẳng định với quốc tế về sự hội nhập của giáo dục đại học Đông Nam Á cũng như tạo sự liên thông và công nhận lẫn nhau giữa các trường thành viên trong AUN. Các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng dành cho các trường đại học thành viên AUN (ASEAN University Network – Quality Assurance hay AUN-QA) được ban hành từ năm 1998 và được triển khai liên tục và điều chỉnh cho đến nay (ở cả cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở giáo dục) thuộc các nhóm yếu tố khác nhau: đầu vào (input), quá trình (process) và đầu ra (output) theo một chu trình khép kín PDCA nhằm liên tục cải tiến, nâng cao dần chất lượng đào tạo. Hoạt động của hệ thống AUN đã đem lại khá nhiều hoạt động và thành tựu về chất lượng đào tạo các các trường thành viên.

Các tài liệu hướng dẫn quan trọng liên quan đến hoạt động Đảm bảo chất lượng:

·        Cấp chương trình đào tạo: Guide to AUN-QA Assessment at Programme level verion 3.0 (Ban hành 10/2015)

·        Cấp cơ sở giáo dục: Guide to AUN-QA Assessment at Institutional level verion 2.0 (Ban hành 6/2016)

 

----------------------------

UEH trở thành thành viên AUN