Trang chủ / Hệ Đại Học Chính Quy / Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing - Mô tả tóm tắt nội dung môn học