Trang chủ / admin / Kết quả khảo sát học kỳ cuối 2020

Kết quả khảo sát học kỳ cuối 2020

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐƯỢC KHẢO SÁT Ở HỌC KỲ CUỐI 2020

Stt Tên Khoa/Ban Tên bộ môn Họ và Tên Giảng viên Email link Lhp Thu Dk
1 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Hứa Hiền Giang (000062) hiengiang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 45 51
2 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Huỳnh Vĩnh Hưng (000259) vinhhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 104 154
3 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Lê Đào Ái Quốc (001113) quoclda@ueh.edu.vn Xem báo cáo 22 378 513
4 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Nguyễn Ngọc Hưng (000254) hungnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 27 593 733
5 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Nguyễn Quang Sơn (009501)   Xem báo cáo 27 431 556
6 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Nguyễn Văn Trúc (000060) trucmy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 27 434 552
7 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Trần Đình Thành (001613) thanhtd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 23 388 509
8 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội Dương Tấn Hải (000456) haidt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 22 379 527
9 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội Huỳnh Vĩnh Hưng (000259) vinhhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 19 312 443
10 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội Trần Đình Hiệp (009471)   Xem báo cáo 1 17 26
11 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội Trần Đình Thành (001613) thanhtd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 65 93
1 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Bùi Xuân Huy (000067) huybx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 48 54
2 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Đặng Ngọc Hoàng Thành (009607)   Xem báo cáo 3 71 90
3 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Đặng Thái Thịnh (001747) thinhdt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 22 25
4 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Đỗ Thị Bích Lệ (000308) bichle@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 114 151
5 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Hồ Thị Thanh Tuyến (009459) tuyenhtt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 137 189
6 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Huỳnh Văn Đức (000701) hvduc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 114 170
7 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Ngô Tấn Vũ Khanh (009462) khanhntv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 40 65
8 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Nguyễn Mạnh Tuấn (002057) tuannm@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 194 228
9 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Nguyễn Quốc Hùng (009608)   Xem báo cáo 5 214 273
10 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Phạm Trung Tấn (001139) tan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 61 78
11 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Thái Kim Phụng (001898) phungthk@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 46
12 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Trần Lê Phúc Thịnh (001525) thinhtlp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 244 315
13 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Trương Việt Phương (000690) truong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 359 471
14 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Võ Hà Quang Định (000256) vhqdinh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 180 222
15 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Bùi Xuân Huy (000067) huybx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 115 140
16 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Đặng Thái Thịnh (001747) thinhdt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 117 148
17 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Hồ Thị Thanh Tuyến (009459) tuyenhtt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 249 336
18 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Huỳnh Văn Đức (000701) hvduc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 94 127
19 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Nguyễn An Tế (009130) tena@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 32 44
20 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Phan Hiền (000688) hienphan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 134 174
21 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Thái Kim Phụng (001898) phungthk@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 52 75
22 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Bùi Xuân Huy (000067) huybx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 48 55
23 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Đặng Thái Thịnh (001747) thinhdt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 31
24 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Ngô Tấn Vũ Khanh (009462) khanhntv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 123 143
25 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng (009608)   Xem báo cáo 1 49 55
26 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Phan Hiền (000688) hienphan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 32 43
27 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Võ Hà Quang Định (000256) vhqdinh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 43
28 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Võ Minh Hùng (000616) minhhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 43
29 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Lương Đức Thuận (001606) thuanluongktkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 67 133
30 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Bích Liên (000135) nlien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 42 54
31 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Hữu Bình (001744) huubinh_ais@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 88 143
32 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Phước Bảo Ấn (000537) baoan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 89 181
33 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Nguyễn Quốc Trung (001745) nguyenquoctrung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 56 88
34 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Phạm Trà Lam (001601) phamtralamais@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 70 98
35 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Phan Thị Bảo Quyên (001568) baoquyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 39 44
36 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Đậu Thị Kim Thoa (001604) kimthoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 111 162
37 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Lê Thị Cẩm Hồng (001616) hongltc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 33
38 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Nguyễn Đình Hoàng Uyên (002063) hoanguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 151 176
39 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Nguyễn Xuân Hưng (000530) hungnx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 37 59
40 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Phạm Quang Huy (001435) pquanghuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 112 163
41 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Phan Thị Thúy Quỳnh (001519) thuyquynh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 64
42 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Trần Thị Phương Thanh (001518) phuongthanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 123 140
43 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Trịnh Hiệp Thiện (001464) trinhhiepthien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 106 120
44 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Bùi Văn Trường (000522) truongktkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 153 211
45 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Đào Tất Thắng (000139) thangktkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 170 216
46 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Huỳnh Lợi (000534) huynhloi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 88 120
47 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Lê Đình Trực (000526) trucld@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 45 55
48 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Nguyễn Thị Phước (001166) phuoc1011@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 97 145
49 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Phạm Văn Dược (000141) duocktkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 118 165
50 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Trịnh Hiệp Thiện (001464) trinhhiepthien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 13 43
51 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Đặng Thị Mỹ Hạnh (001634) myhanhkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 43 76
52 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Mã Văn Giáp (001612) giapmv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 56 80
53 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Nguyễn Ngọc Dung (000529) ngocdung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 30 48
54 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Nguyễn Thị Kim Cúc (000523) ntkimcuc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 166 201
55 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Nguyễn Thị Thu Nguyệt (001164) thunguyet4497@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 202 271
56 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Trần Thị Phương Thanh (001518) phuongthanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 54 75
57 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Võ Minh Hùng (000616) minhhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 141 216
58 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Đinh Ngọc Tú (001893) dinhtu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 112 168
59 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Đoàn Văn Hoạt (000516) dvh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 169 324
60 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Hoàng Trọng Hiệp (002064) hoangtronghiep@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 163 219
61 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Mai Đức Nghĩa (000673)   Xem báo cáo 2 94 108
62 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Nguyễn Đình Hoàng Uyên (002063) hoanguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 166 202
63 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Nguyễn Hoàng Tố Loan (009355) loannht@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 118 156
64 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Nguyễn Thị Thu Hiền (001592) hienntt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 56 60
65 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Nguyễn Xuân Hưng (000530) hungnx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 27 38
66 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Phạm Thị Ngọc Bích (001134) ptnbich@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 215 255
67 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Trịnh Hiệp Thiện (001464) trinhhiepthien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 37 43
68 Khoa Kế toán Bộ môn Nguyên lý kế toán Đoàn Thị Thảo Uyên (001743) doanthithaouyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 22 39
69 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Đặng Ngọc Vàng (000527) vangdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 69 84
70 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Đặng Thị Mỹ Hạnh (001634) myhanhkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 104 138
71 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Đậu Thị Kim Thoa (001604) kimthoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 27 62
72 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Hà Xuân Thạch (000134) hxt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 20 38
73 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Hoàng Trọng Hiệp (002064) hoangtronghiep@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 52 95
74 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Huỳnh Đức Lộng (000204) hdlong64@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 142 163
75 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Lê Hoàng Oanh (000676) hoangoanh_ktkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 82 113
76 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Lê Thị Cẩm Hồng (001616) hongltc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 115 136
77 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Lê Việt (001602) vietle@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 56 62
78 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Lê Vũ Ngọc Thanh (001591) thanhlvn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 47 101
79 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Lý Thị Bích Châu (000531) bichchau@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 149 176
80 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Mã Văn Giáp (001612) giapmv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 107 119
81 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Dũng Hải (001521) dunghai@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 151 176
82 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Ngọc Dung (000529) ngocdung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 65 89
83 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Thị Kim Cúc (000523) ntkimcuc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 97 120
84 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Thị Phước (001166) phuoc1011@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 59
85 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Thị Thu Hiền (001592) hienntt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 79 191
86 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Thị Thu Nguyệt (001164) thunguyet4497@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 90 109
87 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Nguyễn Xuân Hưng (000530) hungnx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 151 251
88 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Phạm Quang Huy (001435) pquanghuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 38 42
89 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Phan Thị Thúy Quỳnh (001519) thuyquynh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 80 96
90 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Trần Anh Hoa (000532) tranhhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 127 160
91 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Trần Thị Phương Thanh (001518) phuongthanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 41
92 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Trần Thị Thanh Hải (001446) thanhhai@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 221 291
93 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Trịnh Hiệp Thiện (001464) trinhhiepthien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 198 294
94 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Võ Minh Hùng (000616) minhhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 98 121
95 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Bùi Thanh Tráng (000075) trangbui@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 99 115
96 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Đinh Thị Thu Oanh (000345) tanquy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 219 271
97 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Đỗ Ngọc Bích (009513)   Xem báo cáo 9 339 423
98 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Đoàn Thị Hồng Vân (000292) hongvan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 19 34
99 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Dương Ngọc Hồng (009389)   Xem báo cáo 3 92 106
100 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Hà Quang An (009595)   Xem báo cáo 7 169 272
101 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Hoàng Ngọc Như Ý (009156) yhnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 40 75
102 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Hoàng Thu Hằng (000069) hanght@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 32 49
103 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Lê Anh Huyền Trâm (002023) tramlah@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 123 160
104 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Lê Minh Tuấn (001828) mtuan1682@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 134 186
105 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Michael Bjorn Modler (009485)   Xem báo cáo 2 52 69
106 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Ngô Thị Hải Xuân (000628) nthxuan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 189 240
107 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Ngô Thị Ngọc Huyền (000354) huyenntn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 78 99
108 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Nguyễn Kim Thảo (000655) thao.nk@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 181 214
109 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Nguyễn Quốc Nam (000344) namnq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 361 456
110 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Nguyễn Thế Hùng (000171) hungnthe@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 251 328
111 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Nguyễn Thị Hồng Thu (001039) hthu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 72 126
112 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Trần Hồng Hải (000678) haith@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 257 369
113 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Trịnh Huỳnh Quang Cảnh (009509) canhthq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 173 210
114 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Trương Hồng Ngọc (009511) ngocth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 120 147
115 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Trương Thị Minh Lý (001085) truongly@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 275 346
116 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Võ Thanh Thu (000293) vothanhthu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 175 191
117 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Đào Hoài Nam (000640) hoainam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 12 308 392
118 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Đinh Tiên Minh (000657) dinhtienminh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 12 333 445
119 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Đỗ Thị Hải Ninh (009354) ninhdth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 335 388
120 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Dương Ngọc Hồng (009389)   Xem báo cáo 2 69 74
121 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Hồ Xuân Hướng (009561)   Xem báo cáo 1 31 40
122 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Hoàng Cửu Long (001587) hoangcuulong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 161 210
123 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Huỳnh Phước Nghĩa (001639) nghia.hp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 248 348
124 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Lê Thị Hồng Minh (009609)   Xem báo cáo 6 175 244
125 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Lê Thị Huệ Linh (009387)   Xem báo cáo 4 116 162
126 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Lê Vũ Lan Oanh (009739)   Xem báo cáo 2 23 29
127 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Ngô Công Thành (000288) thanhnc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 566 746
128 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Công Dũng (000297) ncdung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 153 190
129 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Ngọc Đan Thanh (009562)   Xem báo cáo 3 89 122
130 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Phạm Phương Nhi (009527) nhinpp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 230 286
131 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Quốc Hùng (000223) nqhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 192 273
132 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Quốc Vương (009707)   Xem báo cáo 2 71 89
133 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Thanh Minh (000696) minhnt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 99 145
134 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Thế Hùng (000171) hungnthe@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 115 159
135 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Thị Đài Trang (009706)   Xem báo cáo 2 33 36
136 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Trần Cẩm Linh (009708)   Xem báo cáo 2 12 41
137 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Nguyễn Văn Trưng (000560)   Xem báo cáo 6 207 303
138 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Phạm Thanh Thúy Vy (001919) thuyvypham@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 310 371
139 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Trần Mai Đông (000702) tmdong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 39
140 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Thương mại Hoàng Ngọc Như Ý (009156) yhnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 134 168
141 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Thương mại Lê Anh Huyền Trâm (002023) tramlah@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 121 181
142 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Thương mại Nguyễn Văn Chu (000432) chunv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 95 110
143 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Thương mại Trịnh Huỳnh Quang Cảnh (009509) canhthq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 49 54
144 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Đinh Tiên Minh (000657) dinhtienminh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 49 55
145 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Đỗ Thị Hải Ninh (009354) ninhdth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 25
146 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Hà Quang An (009595)   Xem báo cáo 1 30 31
147 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Hoàng Cửu Long (001587) hoangcuulong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 279 368
148 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Hoàng Ngọc Như Ý (009156) yhnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 151 216
149 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Hoàng Thị Mỹ Duyên (009604)   Xem báo cáo 5 266 329
150 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Hoàng Thu Hằng (000069) hanght@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 88 94
151 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Huỳnh Phước Nghĩa (001639) nghia.hp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 64 73
152 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Huỳnh Thúc Định (001478) thucdinh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 70 89
153 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Lê Anh Huyền Trâm (002023) tramlah@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 38
154 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Lê Minh Tuấn (001828) mtuan1682@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 62 70
155 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Lê Thị Hồng Minh (009609)   Xem báo cáo 1 23 29
156 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Lê Thị Phượng Liên (009400)   Xem báo cáo 2 118 148
157 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Nguyễn Kim Thảo (000655) thao.nk@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 27 36
158 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Nguyễn Thanh Minh (000696) minhnt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 58 72
159 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Nguyễn Thế Hùng (000171) hungnthe@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 90 115
160 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Nguyễn Thị Đài Trang (009706)   Xem báo cáo 2 132 161
161 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Phạm Thanh Thúy Vy (001919) thuyvypham@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 34
162 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Phạm Thị Trúc Ly (000625) trucly@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 35
163 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Phan Huỳnh Anh (009713)   Xem báo cáo 1 64 83
164 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Trần Hồng Hải (000678) haith@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 90 104
165 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Trần Thanh Tâm (001496) tamvpd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 92 109
166 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Trịnh Huỳnh Quang Cảnh (009509) canhthq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 178 198
167 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Trương Hồng Ngọc (009511) ngocth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 159 191
168 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Trương Thị Minh Lý (001085) truongly@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 90 102
169 Khoa Kinh tế Bộ môn Bất động sản Nguyễn Hữu Lộc (000264) huuloc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 172 240
170 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Đặng Văn Thanh (000265)   Xem báo cáo 1 49 55
171 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Lê Ngọc Uyển (000565) ngocuyen220364@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 181 246
172 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Nguyễn Kim Đức (002080) ducnk.tdg@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 63 100
173 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Nguyễn Ngọc Danh (001732) danhnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 142 191
174 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Nguyễn Thị Tâm Hiền (009695)   Xem báo cáo 1 18 25
175 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Nguyễn Văn  Viên (009383)   Xem báo cáo 1 39 48
176 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Phùng Thanh Bình (001088) ptbinh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 81 97
177 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Võ Thành Tâm (001735) vothanhtam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 100
178 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Võ Thành Tâm, Nguyễn Kim Đức, 001735, 002080 (019348)   Xem báo cáo 2 58 82
179 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Bùi Duy Tùng (000065) tungbd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 41 63
180 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Châu Văn Thành (000342) thanhcv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 67 98
181 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Hay Sinh (000561) haysinh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 212 282
182 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Hồ Hoàng Anh (001731) anh.ho@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 131 148
183 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Huỳnh Văn Thịnh (000566) thinhhv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 317 466
184 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Lâm Mạnh Hà (000699) lamha@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 204 274
185 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Lê Ngọc Uyển (000565) ngocuyen220364@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 241 312
186 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Lê Thành Nhân (001064) nhanlt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 66 94
187 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Lê Trung Cang (000563) ltcang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 216 305
188 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Ngô Hoàng Thảo Trang (001434) trangnht@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 99 126
189 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Hữu Lộc (000264) huuloc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 230 277
190 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Ngọc Hà Trân (001926) nnhatran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 165 189
191 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Quỳnh Hoa (000393) nqhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 191 252
192 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Thanh Triều (000356) trieunt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 129 141
193 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Thị Bích Hồng (001548) hongntb@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 342 460
194 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Thị Bích Hồng, Trương Thành Hiệp, 001548, 001636 (019305)   Xem báo cáo 1 37 55
195 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Thị Hồng Thu (001629) thunguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 94 122
196 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Nguyễn Xuân Lâm (001641) lam.nguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 89 137
197 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Phan Nữ Thanh Thủy (000564) phanthuy2305@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 12 34
198 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Trần Bá Thọ (000266) batho64@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 268 384
199 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Trương Quang Hùng (000355) hungtq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 144 189
200 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Trương Thành Hiệp (001636) hieptt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 282 344
201 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Võ Tất Thắng (001432) thangvt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 86 112
202 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Lê Thanh Loan (009212) ltloan@hcmuaf.edu.vn Xem báo cáo 1 26 50
203 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Nguyễn Ngọc Vinh (000698) vinhspb@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 34 46
204 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Nguyễn Tấn Khuyên (000160) nguyentankhuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 46
205 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Võ Đức Hoàng Vũ (001093) vu.vo@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 47 80
206 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Châu Hoài Bão (009351)   Xem báo cáo 1 51 60
207 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Nguyễn Thị Trường Hân (009406)   Xem báo cáo 3 132 160
208 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Thái Trí Dũng (000250) tridung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 130 150
209 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Trần Đình Vinh (000163) dinhvinh3@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 89 105
210 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Võ Thành Tâm (001735) vothanhtam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 135 146
211 Khoa Kinh tế Bộ môn Thẩm định giá Nguyễn Ngọc Tú (002208)   Xem báo cáo 3 89 112
212 Khoa Kinh tế Bộ môn Thẩm định giá Phan Thị Thu Hương (000196) huongptt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 108 152
213 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Châu Văn Thành (000342) thanhcv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 34 48
214 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Đỗ Hữu Luật (009342) luatdh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 87 137
215 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Hồ Quốc Thông (009416) thonghq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 42 74
216 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Lâm Mạnh Hà (000699) lamha@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 99 148
217 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Lương Vinh Quốc Duy (001152) quocduy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 41 66
218 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Ngô Hoàng Thảo Trang (001434) trangnht@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 28 42
219 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Khánh Duy (001123) khanhduy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 80 94
220 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Lưu Bảo Đoan (001954) doannlb@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 49
221 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Ngọc Danh, Võ Thành Tâm, 001732, 001735 (019347)   Xem báo cáo 2 92 107
222 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Thanh Triều (000356) trieunt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 65 104
223 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Thị Hoàng Oanh (001730) hoangoanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 36 42
224 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Nguyễn Thị Hồng Thu (001629) thunguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 65 98
225 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Trần Minh Tuấn (009569)   Xem báo cáo 1 35 47
226 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Võ Tất Thắng (001432) thangvt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 91 104
227 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Dương Kim Thế Nguyên (001632) dktnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 107 149
228 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Dương Mỹ An (000429) myan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 95 113
229 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Lê Hưng Long (001749) lehunglong_lkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 151 193
230 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Khánh Phương (002066) khanhphuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 99 152
231 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Thị Anh (001449) anhluatkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 115 155
232 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Thị Hằng (001481) hangnguyenlkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 203 272
233 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Thị Thu Hiền (009524) hienngtt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 62 85
234 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Thùy Dung (001899) dungnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 33 41
235 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Triều Hoa (000059) nthoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 158 242
236 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Nguyễn Việt Khoa (001067) vietkhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 103 135
237 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Trần Diệu My (009442) mytd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 77 114
238 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Trần Huỳnh Thanh Nghị (000658) thanhnghi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 87 109
239 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Trần Thị Minh Đức (001169) minhduclkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 142 182
240 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Trần Vân Long (001530) longtran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 122 152
241 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Viên Thế Giang (009224) giangvt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 182 244
242 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Võ Phước Long (001450) phuoclong_law@ueh.edu.vn Xem báo cáo 12 324 466
243 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Dương Kim Thế Nguyên (001632) dktnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 135 189
244 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Dương Mỹ An (000429) myan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 74 120
245 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Nguyễn Thị Anh (001449) anhluatkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 186 245
246 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Nguyễn Thị Hằng (001481) hangnguyenlkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 37
247 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Nguyễn Thị Thu Hiền (009524) hienngtt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 46 57
248 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Nguyễn Việt Khoa (001067) vietkhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 40 67
249 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Trần Huỳnh Thanh Nghị (000658) thanhnghi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 70 88
250 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Trần Vân Long (001530) longtran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 293 382
251 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Viên Thế Giang (009224) giangvt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 46 79
252 Khoa Luật Bộ môn Luật quốc tế Lê Hưng Long (001749) lehunglong_lkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 52 57
253 Khoa Luật Bộ môn Luật quốc tế Lữ Lâm Uyên (001069) lamuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 36 58
254 Khoa Luật Bộ môn Luật quốc tế Nguyễn Thị Hằng (001481) hangnguyenlkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 45 61
255 Khoa Luật Bộ môn Luật quốc tế Nguyễn Thùy Dung (001899) dungnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 80 112
256 Khoa Luật Bộ môn Luật và Phát triển Dương Kim Thế Nguyên (001632) dktnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 89 106
257 Khoa Luật Bộ môn Luật và Phát triển Nguyễn Thị Anh (001449) anhluatkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 67 105
258 Khoa Luật Bộ môn Luật và Phát triển Viên Thế Giang (009224) giangvt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 110
259 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Lê Hưng Long (001749) lehunglong_lkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 52 93
260 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Lê Na (009592)   Xem báo cáo 6 162 247
261 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Lữ Lâm Uyên (001069) lamuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 27 34
262 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Lưu Đức Quang (001824)   Xem báo cáo 2 44 77
263 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Nguyễn Khánh Phương (002066) khanhphuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 28 34
264 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Nguyễn Thị Anh (001449) anhluatkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 39 51
265 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Nguyễn Thị Thu Hiền (009524) hienngtt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 58 82
266 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Trần Huỳnh Thanh Nghị (000658) thanhnghi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 96 125
267 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Trần Thị Minh Đức (001169) minhduclkt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 34
268 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Trần Vân Long (001530) longtran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 102 139
269 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Võ Phước Long (001450) phuoclong_law@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 86 131
270 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN Phạm Thành Tâm (000176) tampt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 21 35
271 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Hồ Quế Hậu (002277)   Xem báo cáo 1 21 34
272 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Trần Nguyên Ký (000033) tnky@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 11 17
273 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Vũ Anh Tuấn (000021) tuanva@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 21 35
274 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Minh Tứ (001775) dominhtu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 853 1107
275 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Đỗ Văn Vinh (009274)   Xem báo cáo 2 88 102
276 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Hoàng Xuân Sơn (001161) xuanson@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 34 50
277 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Thị Ái Nhân (001165) ainhan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 1054 1403
278 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Ngọc (000030) thanhle@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 94 144
279 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thảo Nguyên (001160) thaonguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 831 1109
280 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Phan Thị Lệ Hương (000028) lehuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 54 86
281 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Bùi Thị Huyền (001439) huyenbt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 208 295
282 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Bùi Văn Mưa (000428) bvmua@ueh.edu.vn Xem báo cáo 14 278 376
283 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Bùi Xuân Thanh (000430) xuanthanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 11 270 336
284 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Đỗ Kiên Trung (001497) dokientrung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 16 399 523
285 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Đỗ Lâm Hoàng Trang (001102) trangdlh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 189 251
286 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Hoàng Xuân Sơn (001161) xuanson@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 247 353
287 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Nguyễn Ngọc Thu (000609)   Xem báo cáo 2 64 80
288 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Nguyễn Thị Thu Hà (001748) thuhatriet@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 136 186
289 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Nguyễn Thùy Dương (000427) thuyduong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 191 253
290 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Phạm Thăng (000606) thangctct@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 43 58
291 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Phạm Thành Tâm (000176) tampt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 152 222
292 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Phạm Thị Kiên (009393) kienpt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 16 294 362
293 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Phan Thị Lệ Hương (000028) lehuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 80 100
294 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Trần Nguyên Ký (000033) tnky@ueh.edu.vn Xem báo cáo 16 385 527
295 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Cao Ngọc Thủy (001575) ngocthuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 231 300
296 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Dương Tấn Khoa (001167) tankhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 165 234
297 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Hoàng Hải Yến (001544) yenhh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 58 100
298 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Lê Tấn Phước (000450) phuoctan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 50
299 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Nguyễn Thị Hồng Nhung (002393) hongnhungnt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 31 55
300 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Nguyễn Thị Thùy Dương (001741) thuy_duong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 21 33
301 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Trầm Thị Xuân Hương (000506) txhuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 96 136
302 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Nguyễn Trung Thông (001645) thongnt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 186 217
303 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Phạm Khánh Duy (001814) duy.pham@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 157 196
304 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Phan Chung Thủy (001126) phanthuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 222 298
305 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Trầm Thị Xuân Hương (000506) txhuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 110 126
306 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Trương Quang Thông (001517) truongquangthong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 111 144
307 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Lê Văn Lâm (001599) levanlamtcnh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 81 96
308 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Nguyễn Hữu Huân (001892) huannguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 62 77
309 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Phạm Thị Anh Thư (001125) ptanhthu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 73 124
310 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Phạm Thị Anh Thư, Lê Nguyễn Quỳnh Hương, Nguyễn Hữu Huân, 001125, 001740, 001892 (019350)   Xem báo cáo 3 153 169
311 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Phan Thu Hiền (001557) phanthuhien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 38 45
312 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Thân Thị Thu Thủy (000142) thuynh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 90 132
313 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Trần Thị Mộng Tuyết (000416) ttmtuyet232@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 88 130
314 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Cao Ngọc Thủy, Nguyễn Trung Thông, 001575, 001645 (019345)   Xem báo cáo 1 19 25
315 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Dương Tấn Khoa (001167) tankhoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 37 48
316 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Dương Tấn Khoa, Phạm Khánh Duy, 001167, 001814 (019346)   Xem báo cáo 1 15 22
317 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Nguyễn Từ Nhu (001522) nhunt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 37 48
318 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Phan Thu Hiền (001557) phanthuhien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 37 48
319 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Dương Thị Thúy Uyên (000585) thuyuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 36 43
320 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Hạ Tấn Hưng (009594)   Xem báo cáo 1 33 35
321 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Hồ Minh Thắng (001904) thangemtoi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 54 69
322 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Lê Thùy Giang (001906) thuygiang.le@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 133 162
323 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Nguyễn Lương Hoàng Thành (002356) thanhnlh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 116 200
324 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Nguyễn Song Thục Đoan (009704)   Xem báo cáo 2 70 78
325 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Phan Thị Vân Thanh (001607) thanhptv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 20 30
326 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Trần Mai Chi (000574) maichi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 35 40
327 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Bùi Mỹ Ngọc (000255) buimyngoc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 221 303
328 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Bùi Phú Hưng (009714)   Xem báo cáo 4 138 159
329 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Bùi Thị Minh Hương (000055)   Xem báo cáo 2 57 71
330 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Bùi Thị Thu Trang (001900) buithithutrang2002@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 145 196
331 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Bùi Thị Xuân Hồng (000052) xhong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 65 94
332 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Dương Thị Thúy Uyên (000585) thuyuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 399 517
333 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hạ Tấn Hưng (009594)   Xem báo cáo 8 209 285
334 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hà Thanh Bích Loan (001905) loanhatb@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 229 313
335 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hồ Đình Phương Khanh (002355) khanhhdp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 141 186
336 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hồ Minh Thắng (001904) thangemtoi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 14 427 541
337 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hồ Thị Phương Nam (002068) phuongnam1412@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 185 265
338 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Hoàng Anh Thư (009184)   Xem báo cáo 3 78 100
339 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Huỳnh Hồng Huy (009181)   Xem báo cáo 3 78 110
340 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Kiều Huyền Trâm (001753) kieuhuyentram@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 160 208
341 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Lê Hoàng Huy (009555)   Xem báo cáo 1 26 38
342 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Lê Thị Diên Anh (000573) dienanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 93 109
343 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Lê Thị Tuyết Minh (001903) snowle@ueh.edu.vn Xem báo cáo 12 357 473
344 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Huỳnh Trang (009786)   Xem báo cáo 4 131 158
345 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Lê Phương Oanh (009575)   Xem báo cáo 2 65 76
346 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Lương Hoàng Thành (002356) thanhnlh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 323 407
347 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Phú Quỳnh Như (001755) nhunpq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 211 269
348 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Phương Chi (000578) npckinhte@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 125 162
349 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Tấn Quang (009565)   Xem báo cáo 4 87 133
350 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Bích Duyên (009788)   Xem báo cáo 6 164 225
351 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Bích Ngoan (009568)   Xem báo cáo 2 66 74
352 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Diệu Chi (000579) ntdchi67@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 115 179
353 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Hà Giang (000668)   Xem báo cáo 5 172 201
354 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Hạnh (000580) hanh_bnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 12 370 459
355 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Kim Thủy (000584) kimthuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 119 153
356 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Lan Thanh (009496)   Xem báo cáo 4 115 143
357 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Nguyễn Thị Minh Ngọc (001162) minh_ngoc111@ueh.edu.vn Xem báo cáo 16 495 622
358 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Phạm Kỳ Hanh (000670)   Xem báo cáo 2 38 73
359 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Phan Thị Vân Thanh (001607) thanhptv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 57 72
360 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Phan Xuân Thảo (000583) pxthaokt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 267 383
361 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Thái Hồng Phúc (001605) thaihongphuc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 180 236
362 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Thái Thị Bích Hồng (000053)   Xem báo cáo 2 67 78
363 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Thái Thị Xuân Thủy (000046)   Xem báo cáo 2 45 67
364 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trần Mai Chi (000574) maichi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 74 106
365 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trần Thị Lan Phương (009554)   Xem báo cáo 3 86 119
366 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trần Thị Phỉ (000162) tuanphi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 109 127
367 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trương Thị Anh Đào (000351) adao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 124 156
368 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trương Thị Ngọc Thu (000572)   Xem báo cáo 2 64 74
369 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Trương Vĩnh Duy (009705)   Xem báo cáo 7 212 258
370 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Võ Hoàng Kim Ngân (009293)   Xem báo cáo 1 33 39
371 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Bùi Thị Thu Trang (001900) buithithutrang2002@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 30 46
372 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Cherry June Doronila Maridable (009795)   Xem báo cáo 5 164 209
373 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Đào Hoàng Trung (009484)   Xem báo cáo 4 126 141
374 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Dương Thị Thúy Uyên (000585) thuyuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 55 70
375 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Eva Gacula Servano (009443)   Xem báo cáo 2 63 70
376 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Hồ Đình Phương Khanh (002355) khanhhdp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 38 39
377 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Hồ Minh Thắng (001904) thangemtoi@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 65 71
378 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Hồ Thị Phương Nam (002068) phuongnam1412@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 64 71
379 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Hoàng Anh Thư (009184)   Xem báo cáo 2 65 94
380 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Johnrey Limpag Piad (009367)   Xem báo cáo 2 60 70
381 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Jon Aspenleiter (009341)   Xem báo cáo 2 69 72
382 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Lê Công Minh Tuấn (009585)   Xem báo cáo 3 86 107
383 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Lê Ngọc Hân, Ngô Thúy Nhã Trúc, 009415, 009573 (019349)   Xem báo cáo 1 43 45
384 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Lê Thị Kim Thủy (009182)   Xem báo cáo 4 123 146
385 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Lê Thị Tuyết Minh (001903) snowle@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 124 142
386 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Ngô Thúy Nhã Trúc (009573)   Xem báo cáo 2 56 67
387 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Nguyễn Hoài Ly Nga (009504)   Xem báo cáo 2 65 71
388 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Nguyễn Ngọc Phương Dung (009183)   Xem báo cáo 3 106 120
389 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Nguyễn Phú Thọ (009303)   Xem báo cáo 3 114 144
390 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Nguyễn Phương Chi (000578) npckinhte@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 33 46
391 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Nguyễn Thị Kim Thủy (000584) kimthuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 46 65
392 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Phạm Văn Nga (009502)   Xem báo cáo 3 109 139
393 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Trần Xuân Bình (009253)   Xem báo cáo 7 231 282
394 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Võ Thị Hồng Lê (009310) levth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 10 17
395 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bùi Mỹ Ngọc (000255) buimyngoc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 83 145
396 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Dương Thị Thúy Uyên (000585) thuyuyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 46 63
397 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Nguyễn Thị Diệu Chi (000579) ntdchi67@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 129 195
398 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Nguyễn Thị Hạnh (000580) hanh_bnn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 38
399 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Nguyễn Thị Kim Thủy (000584) kimthuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 74 102
400 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Phan Thị Vân Thanh (001607) thanhptv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 18 36
401 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Võ Thị Hồng Lê (009310) levth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 48 61
402 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Huỳnh Phước Nghĩa (001639) nghia.hp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 43
403 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Lê Vĩnh Triển (009207) trienlv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 44
404 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Nguyễn Hoàng Kim (009522)   Xem báo cáo 1 29 60
405 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Nguyễn Văn Dư (009225) dunv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 43
406 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Phan Quốc Tấn (001609) tanpq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 43
407 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Cao Quốc Việt (000089) vietcq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 150 196
408 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Đinh Thái Hoàng (000076) hoangdt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 111 142
409 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Đoàn Thanh Hải (000234) hai@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 111 178
410 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Lý Thục Hiền (001527) hienlt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 102
411 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Nguyễn Phương Nam (001615) namnp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 88 99
412 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Trần Thị Thanh Phương (001630) phuong.tran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 40 48
413 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Diệp Quốc Bảo (001738) baodq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 104
414 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Đinh Phượng Vương (000216) phuongvuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 82 104
415 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Nguyễn Hoàng Kiệt (000324) nhkiet@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 51 67
416 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Nguyễn Tấn Trung (001779) tantrungqtkd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 115 151
417 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Nguyễn Văn Hóa (000680) hoanv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 100
418 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Bùi Dương Lâm (000433) bdl@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 348 437
419 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Lê Thanh Trúc (001611) thanhtruc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 326 469
420 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Lê Việt Hưng (000220) hunglv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 558 660
421 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Nguyễn Hữu Nhuận (000193) nhuannh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 471 617
422 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Bích Châm (000436) chamng@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 214 314
423 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Nguyễn Thị Diễm Em (009507) emntd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 117 146
424 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Phạm Quốc Hải (009796)   Xem báo cáo 1 72 97
425 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Phạm Văn Nam (000244) pvnam1966@ueh.edu.vn Xem báo cáo 13 372 504
426 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Phan Ngọc Anh (001569) anhpn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 74 103
427 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Trần  Cương (009557)   Xem báo cáo 1 37 47
428 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Trần Đăng Khoa (001614) khoatd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 11 519 656
429 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Cao Quốc Việt (000089) vietcq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 57 61
430 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Cao Văn Tiến (000598) vantien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 28 45
431 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Đinh Việt Phương (009078) phuongdv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 86 106
432 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Lê Công Thuận (009461) thuanlc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 113 140
433 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Nguyễn Ngọc Quí (009331)   Xem báo cáo 2 57 67
434 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Nguyễn Quang Anh (001763) nqanh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 123 145
435 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Nguyễn Văn Chương (001901) nvchuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 281 395
436 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Nguyễn Văn Thụy (001652)   Xem báo cáo 5 158 199
437 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Phan Quốc Tấn (001609) tanpq@ueh.edu.vn Xem báo cáo 9 338 418
438 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Trần Hà Triêu Bình (001838) binhtranha@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 220 251
439 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Đặng Hữu Phúc (001736) phucdh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 113 133
440 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Đặng Thanh Hùng (009605)   Xem báo cáo 1 35 38
441 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Ngô Diễm Hoàng (001737) ngodiemhoang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 94 110
442 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Nguyễn Hoàng Kiệt (000324) nhkiet@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 59
443 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Nguyễn Quốc Thịnh (000178) thinhqtsx@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 66 80
444 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Phạm Tô Thục Hân (009077) hanptt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 99 115
445 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Từ Vân Anh (001529) vananh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 131 178
446 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Ngô Quang Huân (000194) ngoqhuan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 34 50
447 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Nguyễn Hữu Thọ (001610) thonh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 48 71
448 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Nguyễn Quang Thu (000218) ngthu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 61 100
449 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Phan Anh Tiến (001888) anhtien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 224 272
450 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Phan Thị Thu Hương (000196) huongptt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 136 153
451 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Tô Phước Hải (009526) haitp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 49 53
452 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Trần Dương Sơn (001887) sontd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 86 121
453 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Dương Kim Thế Nguyên (001632) dktnguyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 40 44
454 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Hà Hải Châu (009338)   Xem báo cáo 1 36 45
455 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Hồ Hoàng Anh (001731) anh.ho@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 41 45
456 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Lê Đức Định Miên (009558)   Xem báo cáo 1 34 36
457 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Lê Nhật Hạnh (009028) hanhln@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 17 31
458 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Lê Thanh Trúc (001611) thanhtruc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 26 33
459 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Lê Trúc Phương (009488)   Xem báo cáo 1 36 39
460 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Lưu Nguyễn Đức Hạnh (009910)   Xem báo cáo 1 40 44
461 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Nguyễn Hữu Thọ (001610) thonh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 78 94
462 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Nguyễn Ngọc Vân Phương (009365)   Xem báo cáo 1 36 45
463 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Nguyễn Thị Diễm Em (009507) emntd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 20 36
464 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Phan Anh Tiến (001888) anhtien@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 46
465 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Tô Phước Hải (009526) haitp@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 36 39
466 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Trương Thị Tuyết Ngân (009718)   Xem báo cáo 1 17 31
467 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Từ Vân Anh (001529) vananh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 17 31
468 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Đinh Thị Thu Hồng (001168) hongtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 46 55
469 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Hồ Thu Hoài (009206)   Xem báo cáo 1 72 89
470 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Lê Thị Hồng Minh (001618) minhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 125 153
471 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm (001915) nhtbtram@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 122 165
472 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Khắc Quốc Bảo (000370) nguyenbao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 87 109
473 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Tiến Hùng (000505) nguyentienhung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 89 101
474 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Nguyễn Trí Minh (009385) minhntri@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 136 158
475 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Phùng Đức Nam (001146) ducnam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 31 47
476 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Quách Doanh Nghiệp (001566) nghieptcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 173 222
477 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Trần Nguyên Đán (001640) dantcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 75 102
478 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Trương Trung Tài (001908) trungtai@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 84 110
479 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Hoàng Thị Phương Anh (001783) anhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 87 99
480 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Lê Đạt Chí (000694) chitcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 41 48
481 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Lương Thị Thảo (002062) thaoluong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 47 52
482 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Trần Hoài Nam (009440) namth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 82 109
483 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Trần Thị Hải Lý (001153) hailyth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 39 48
484 Khoa Tài chính Bộ môn Quản trị và Định giá tài sản tài chính Nguyễn Thị Uyên Uyên (000507) uyentcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 32 39
485 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Dương Kha (001130) khatcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 173 231
486 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Hồ Thu Hoài (009206)   Xem báo cáo 1 36 50
487 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Hoàng Thị Phương Anh (001783) anhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 98
488 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Huỳnh Thị Cẩm Hà (001617) hatcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 244 312
489 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Lê Đạt Chí (000694) chitcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 70 100
490 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Lê Thị Lanh (000496) lanhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 208 265
491 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Lê Thị Phương Vy (001154) phuongvyqt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 113 145
492 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Lê Văn Tám (000504) tamtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 162 202
493 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Lương Thị Thảo (002062) thaoluong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 155 179
494 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Ngô Quang Huân (000194) ngoqhuan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 38 47
495 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Định (000494) dinhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 79 100
496 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Quang Thu (000218) ngthu@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 102 155
497 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Thị Hồng Nhâm (009593)   Xem báo cáo 3 202 273
498 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Thị Uyên Uyên (000507) uyentcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 118 156
499 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Nguyễn Triều Đông (000200) dongnt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 158 204
500 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Phạm Dương Phương Thảo (001533) pdpthao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 69 101
501 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Phùng Đức Nam (001146) ducnam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 170 211
502 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Trần Dương Sơn (001887) sontd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 24 40
503 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Trần Hoài Nam (009440) namth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 113 153
504 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Trần Thị Hải Lý (001153) hailyth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 200 260
505 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Trần Thị Thùy Linh (000508) linhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 140 186
506 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Từ Thị Kim Thoa (000209) tkthoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 76 103
507 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Vũ Việt Quảng (000666) vietquang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 69 97
508 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính quốc tế Lê Thị Hồng Minh (001618) minhtcdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 116 132
509 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Lê Thị Phương Vy (001154) phuongvyqt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 34 41
510 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Nguyễn Trí Minh (009385) minhntri@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 14 15
511 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Phùng Đức Nam (001146) ducnam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 14 15
512 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Trần Thị Hải Lý (001153) hailyth@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 14 15
513 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Từ Thị Kim Thoa (000209) tkthoa@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 13 29
514 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Vũ Việt Quảng (000666) vietquang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 32 42
515 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Bùi Duy Tùng (000065) tungbd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 39 60
516 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Bùi Thị Mai Hoài (000491) maihoai@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 57 84
517 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Diệp Gia Luật (000490) gialuat@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 154 226
518 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Nguyễn Anh Tuấn (000487) anhtuantcc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 165 253
519 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Trương Minh Tuấn (001600) tmtuan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 88 109
520 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Vũ Thị Minh Hằng (000485) minhhangtcc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 61 103
521 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính công Đặng Văn Cường (001452) dangcuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 51 80
522 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính công Nguyễn Thị Huyền (000489) huyennt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 37
523 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Đặng Thị Bạch Vân (001524) bachvan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 177 219
524 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Lê Quang Cường (000615) quangcuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 171 218
525 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Nguyễn Kim Quyến (000614) kimquyen@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 202 262
526 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Nguyễn Ngọc Hùng (000168) ngochung@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 118 137
527 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Tôn Thất Cảnh Hòa (000145) hoattc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 115 163
528 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Trần Trung Kiên (000063) kientt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 119 148
529 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Đặng Văn Cường (001452) dangcuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 22 41
530 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Lê Quang Cường (000615) quangcuong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 50 61
531 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Nguyễn Hồng Thắng (000143) hgthang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 88 123
532 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Trần Trung Kiên (000063) kientt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 48 61
533 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Trương Minh Tuấn (001600) tmtuan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 48 61
534 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Chu Nguyễn Mộng Ngọc (001628) chunguyenmongngoc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 170 242
535 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Hà Văn Sơn (000186) hason@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 59 82
536 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Hoàng Trọng (000078) htrong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 203 264
537 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Nguyễn Thảo Nguyên (001897) nguyennt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 405 487
538 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Nguyễn Văn Trãi (000189) trainv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 256 338
539 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Trần Hà Quyên (001917) quyentran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 279 368
540 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Võ Thị Lan (000317) volan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 163 236
541 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Đào Bảo Dũng (000700) dungdaobao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 207 265
542 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Hoàng Thị Diễm Hương (001918) diemhuonga1@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 61 77
543 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Lê Văn Sáng (000544) lvsang@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 299 417
544 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Lê Xuân Trường (001764) lxuantruong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 4 45 69
545 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Ngô Trấn Vũ (001109) vungotran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 11 345 488
546 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Nguyễn Đình Tuấn (001555) tuannd@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 308 394
547 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Nguyễn Thanh Vân (000074) thanhvan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 10 317 422
548 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Nguyễn Văn Nhân (000072) nnhan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 103 151
549 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Phạm Hồng Danh (000071) danhph@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 169 235
550 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Phan Ngô Tuấn Anh (000549) tuananh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 8 239 315
551 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Trần Gia Tùng (000548) tungtg@ueh.edu.vn Xem báo cáo 7 155 189
552 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Võ Minh Vinh (000166)   Xem báo cáo 3 59 78
553 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Bùi Thị Lệ Thủy (001894) thuybtl@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 79 100
554 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Hoàng Thị Diễm Hương (001918) diemhuonga1@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 73 118
555 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Ngô Thị Tường Nam (000353) tuongnam@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 133 211
556 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Nguyễn Thành Cả (000170) ngthanhca@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 7 39
557 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Phạm Trí Cao (000550) phamtricao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 5 351 457
558 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Trần Thị Tuấn Anh (000669) anhttt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 49 60
559 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Hoàng Thị Diễm Hương (001918) diemhuonga1@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 59 71
560 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Huỳnh Thị Thu Thủy (001437) htt.thuy@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 105 128
561 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Lê Xuân Trường (001764) lxuantruong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 53 72
562 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Nguyễn Thành Cả (000170) ngthanhca@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 28 37
563 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Trần Gia Tùng (000548) tungtg@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 61 89
564 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Trần Thị Tuấn Anh (000669) anhttt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 30 41
565 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Bùi Thị Lệ Thủy (001894) thuybtl@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 15 28
566 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Chu Nguyễn Mộng Ngọc (001628) chunguyenmongngoc@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 62 71
567 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Đào Bảo Dũng (000700) dungdaobao@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 55 110
568 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Hà Văn Sơn (000186) hason@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 62 72
569 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Lê Xuân Trường (001764) lxuantruong@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 27 34
570 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Ngô Trấn Vũ (001109) vungotran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 25 39
571 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Nguyễn Văn Nhân (000072) nnhan@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 145 226
572 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Phạm Hồng Danh (000071) danhph@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 56 90
573 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Phan Ngô Tuấn Anh (000549) tuananh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 29 36
574 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Trần Hà Quyên (001917) quyentran@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 61 76
575 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Trần Thị Tuấn Anh (000669) anhttt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 20 27
576 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Đinh Việt Phương (009078) phuongdv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 127 159
577 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Đoàn Đức Minh (009048)   Xem báo cáo 1 45 51
578 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Nguyễn Đức Trí (000299) tri@ueh.edu.vn Xem báo cáo 2 83 109
579 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Nguyễn Thị Minh Ngọc (009076) ngocntm@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 128 161
580 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Nguyễn Thị Thu Thủy (009065) thuyntt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 127 159
581 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Đặng Hữu Phúc (001736) phucdh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 42 58
582 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Đinh Việt Phương (009078) phuongdv@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 134 160
583 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Dương Ngọc Thắng (009166) thangdn@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 131 167
584 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Lê Hồng Trân (009064) tranlh@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 129 163
585 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Lý Thục Hiền (001527) hienlt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 44 49
586 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Nguyễn Đức Trí (000299) tri@ueh.edu.vn Xem báo cáo 6 268 331
587 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Nguyễn Thị Minh Ngọc (009076) ngocntm@ueh.edu.vn Xem báo cáo 1 39 57
588 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Nguyễn Thị Thu Thủy (009065) thuyntt@ueh.edu.vn Xem báo cáo 3 133 164

DANH SÁCH BỘ MÔN KHẢO SÁT HỌC KỲ CUỐI 2020

Stt Tên Khoa/Ban Tên bộ môn Link
1 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất cá nhân Xem báo cáo
2 Ban Giáo dục thể chất Bộ môn Giáo dục thể chất đồng đội Xem báo cáo
3 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Công nghệ thông tin Xem báo cáo
4 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Bộ môn Hệ thống thông tin Xem báo cáo
5 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Văn phòng Khoa Hệ thống thông tin kinh doanh Xem báo cáo
6 Khoa Kế toán Bộ môn Hệ thống thông tin kế toán Xem báo cáo
7 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán công Xem báo cáo
8 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán quản trị Xem báo cáo
9 Khoa Kế toán Bộ môn Kế toán tài chính Xem báo cáo
10 Khoa Kế toán Bộ môn Kiểm toán Xem báo cáo
11 Khoa Kế toán Bộ môn Nguyên lý kế toán Xem báo cáo
12 Khoa Kế toán Văn phòng Khoa Kế toán Xem báo cáo
13 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Kinh doanh quốc tế Xem báo cáo
14 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Marketing Xem báo cáo
15 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Bộ môn Thương mại Xem báo cáo
16 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Văn phòng Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Xem báo cáo
17 Khoa Kinh tế Bộ môn Bất động sản Xem báo cáo
18 Khoa Kinh tế Bộ môn Kế hoạch - Đầu tư - Phát triển Xem báo cáo
19 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế học Xem báo cáo
20 Khoa Kinh tế Bộ môn Kinh tế môi trường, nông nghiệp và tài nguyên Xem báo cáo
21 Khoa Kinh tế Bộ môn Quản lý nguồn nhân lực Xem báo cáo
22 Khoa Kinh tế Bộ môn Thẩm định giá Xem báo cáo
23 Khoa Kinh tế Văn phòng Khoa Kinh tế Xem báo cáo
24 Khoa Luật Bộ môn Luật đại cương Xem báo cáo
25 Khoa Luật Bộ môn Luật kinh tế Xem báo cáo
26 Khoa Luật Bộ môn Luật quốc tế Xem báo cáo
27 Khoa Luật Bộ môn Luật và Phát triển Xem báo cáo
28 Khoa Luật Văn phòng Khoa Luật Xem báo cáo
29 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Đường lối cách mạng Đảng CSVN Xem báo cáo
30 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin Xem báo cáo
31 Khoa Lý luận chính trị Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Xem báo cáo
32 Khoa Lý luận chính trị Văn phòng Khoa Lý luận chính trị Xem báo cáo
33 Khoa Ngân hàng Bộ môn Kinh doanh tiền tệ Xem báo cáo
34 Khoa Ngân hàng Bộ môn Ngân hàng quốc tế Xem báo cáo
35 Khoa Ngân hàng Bộ môn Thị trường tài chính Xem báo cáo
36 Khoa Ngân hàng Văn phòng Khoa Ngân hàng Xem báo cáo
37 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành Xem báo cáo
38 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngoại ngữ tổng quát Xem báo cáo
39 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Bộ môn Ngôn ngữ Anh Xem báo cáo
40 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Văn phòng Khoa Ngoại ngữ kinh tế Xem báo cáo
41 Khoa Quản lý nhà nước Văn phòng Khoa Quản lý nhà nước Xem báo cáo
42 Khoa Quản trị Bộ môn Phương pháp nghiên cứu Xem báo cáo
43 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chất lượng Xem báo cáo
44 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị chiến lược Xem báo cáo
45 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị nhân sự Xem báo cáo
46 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị sản xuất Xem báo cáo
47 Khoa Quản trị Bộ môn Quản trị tài chính Xem báo cáo
48 Khoa Quản trị Văn phòng Khoa Quản trị Xem báo cáo
49 Khoa Tài chính Bộ môn Bảo hiểm và Quản trị rủi ro tài chính Xem báo cáo
50 Khoa Tài chính Bộ môn Đầu tư tài chính Xem báo cáo
51 Khoa Tài chính Bộ môn Quản trị và Định giá tài sản tài chính Xem báo cáo
52 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính doanh nghiệp Xem báo cáo
53 Khoa Tài chính Bộ môn Tài chính quốc tế Xem báo cáo
54 Khoa Tài chính Văn phòng Khoa Tài chính Xem báo cáo
55 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính - Tiền tệ Xem báo cáo
56 Khoa Tài chính công Bộ môn Tài chính công Xem báo cáo
57 Khoa Tài chính công Bộ môn Thuế Xem báo cáo
58 Khoa Tài chính công Văn phòng Khoa Tài chính công Xem báo cáo
59 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Thống kê - Phân tích dữ liệu Xem báo cáo
60 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán cơ bản Xem báo cáo
61 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán kinh tế Xem báo cáo
62 Khoa Toán - Thống kê Bộ môn Toán tài chính Xem báo cáo
63 Khoa Toán - Thống kê Văn phòng Khoa Toán - Thống kê Xem báo cáo
64 Viện Du lịch Bộ môn Du lịch Xem báo cáo
65 Viện Du lịch Văn phòng Viện Du lịch Xem báo cáo

DANH SÁCH KHOA/BAN KHẢO SÁT HỌC KỲ CUỐI 2020

Stt Tên Khoa/Ban Link
1 Ban Giáo dục thể chất Xem báo cáo
2 Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh Xem báo cáo
3 Khoa Kế toán Xem báo cáo
4 Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing Xem báo cáo
5 Khoa Kinh tế Xem báo cáo
6 Khoa Luật Xem báo cáo
7 Khoa Lý luận chính trị Xem báo cáo
8 Khoa Ngân hàng Xem báo cáo
9 Khoa Ngoại ngữ kinh tế Xem báo cáo
10 Khoa Quản lý nhà nước Xem báo cáo
11 Khoa Quản trị Xem báo cáo
12 Khoa Tài chính Xem báo cáo
13 Khoa Tài chính công Xem báo cáo
14 Khoa Toán - Thống kê Xem báo cáo
15 Viện Du lịch Xem báo cáo