Trang chủ / Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 • PGS.TS. TRẦN TIẾN KHAI - TRƯỞNG PHÒNG
 • Email: khaitt@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 107 0908239988

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;
 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.
 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.
 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.
 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;
Công tác khác:
 •  

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ

 

 • ThS. TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
 • Nickname:CHERRY
 • Email: truonghuong@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 102
 • ĐTDĐ: 0983.557.152

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành UEH.”
 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chương trình đào tạo các ngành/chuyên ngành UEH (tất cả các loại hình đào tạo)”
 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án các trường ngoài.
 • Cấp chương trình đào tạo và Mô tả tóm tắt môn học cho sinh viên
Công tác khác:
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng đề án mở ngành mới.
 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của UEH; Lập hội đồng thẩm định.
 • Triển khai và giám sát hoạt động thẩm định đề án ở chương trình đào tạo của UEH.
 • Hoàn tất các thủ tục hành chính về mở ngành đào tạo.
 • Lên kế hoạch tổ chức thẩm định đề án mở chương trình đào tạo của các trường ngoài; Lập hội đồng thẩm định.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.

 • ThS. TRẦN THANH TÂM
 • Email: tamvpd@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 101
 • ĐTDĐ:

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Công tác khác:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Báo cáo kết quả khảo sát
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Tổ trưởng công đoàn.

 • ThS. NGUYỄN HẠ VŨ
 • Email: nhvu@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 104
 • ĐTDĐ:

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn AUN”.
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
Công tác khác:
 • Báo cáo kết quả khảo sát
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn U-Multirank”
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn quốc tế FIBAA”
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.

 • ThS. LÊ THANH TÚ
 • Email: tult@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 106
 • ĐTDĐ:

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động: “Xây dựng và cập nhật định kỳ Chuẩn đầu ra các ngành/chuyên ngành UEH.”
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Quản trị website đơn vị
 • Hoạt động KĐCL theo bảng xếp hạng webometrics
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn U-Multirank”
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động: “Thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn AUN”.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng  
Công tác khác:
 • Hỗ trợ và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Fibaa từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
 • Hỗ trợ xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN từ giai đoạn đăng ký đến được đánh giá ngoài.
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Xây dựng kế hoạch, phương án, chương trình đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Cập nhật các thông tin Đảm bảo chất lượng chất lượng và Phát triển chương trình trên website.
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Viết báo cáo tổng hợp các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Tổ chức phỏng vấn, thu thập kết quả phỏng vấn các đối tượng có liên quan phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Báo cáo kết quả khảo sát  

 • BÙI THANH PHONG
 • Email: phong@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 103
 • ĐTDĐ:

 

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng và phát triển hệ thống khảo sát trực tuyến (Online) phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng, quản lý và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Triển khai khảo sát, thu thập và tổng hợp kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Phân tích kết quả các khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch, triển khai các tiêu chuẩn, thu thập minh chứng và viết báo cáo phục vụ cho hoạt động thực hiện Báo cáo tự đánh giá trong KĐCL theo tiêu chuẩn Bộ GD&ĐT (MOET).
 • Xây dựng kế hoạch rà soát và theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo
 • Xác định các nguồn cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và PTCT.
 • Phối hợp xây dựng các quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin và sử dụng thông tin giữa các bộ phận liên quan.
 • Quản trị website đơn vị, cập nhật các thông tin kiểm định chất lượng trên website.
 • Cập nhật thông tin về các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình.
 • Tổng hợp, thống kê và báo cáo các hoạt động của đơn vị.
Công tác khác:
 • Soạn thảo và cập nhật nội dung bảng câu hỏi khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng.
 • Xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện khảo sát phục vụ công tác Đảm bảo chất lượng
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch theo dõi kết quả cải tiến chất lượng tại các đơn vị
 • Theo dõi và cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm định chất lượng trong lĩnh vực giáo dục; Nghiên cứu, đề xuất áp dụng tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cho hoạt động đào tạo của trường.
 • Tổ chức đón tiếp các đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài, các tổ chức đảm bảo chất lượng quốc tế.
 • Quản lý tài chính, lập dự toán và thanh toán các hoạt động của đơn vị.
 • Quản lý tài sản, văn phòng phẩm đơn vị.
 • Văn thư, lưu trữ theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, AUN
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp.
 • Cấp chương trình đào tạo và Mô tả tóm tắt môn học cho sinh viên