Trang chủ / Cơ cấu nhân sự

Cơ cấu nhân sự

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ

 • GVC.TS. LÝ THỊ MINH CHÂU - TRƯỞNG PHÒNG
 • Cử nhân Tiếng Anh, Cử nhân Quản trị kinh doanh (Ngoại thương), Thạc sĩ QTKD, Tiến sĩ QTKD, Giảng viên chính
 • Email: minhchausav@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 107 0908239988

- Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về toàn bộ hoạt động của Phòng Đảm bảo chất lượng – Phát triển chương trình;

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;
 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.
 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.
 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.
 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;
Công tác khác:
 • Ủy viên thường trực Hội đồng KH & ĐT UEH.
 • Giảng viên thỉnh giảng Viện đào tạo quốc tế, Viện đào tạo sau đại học, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Soka (Nhật Bản)
 • Kiểm định viên AUN

 • PGS.TS. TRẦN TIẾN KHAI - PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 • Email: khaitt@ueh.edu.vn
 • Điện thoại: 38257582 ext. 107 0908239988

- Phụ trách theo chỉ đạo của Trưởng phòng;

Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
 • Xây dựng kế hoạch và chiến lược phát triển đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Tham mưu lãnh đạo nhà trường xây dựng chính sách đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng cẩm nang, tài liệu hướng dẫn và tổ chức tập huấn các đơn vị liên quan thực hiện đảm bảo chất lượng theo chuẩn MOET và quốc tế;
 • Tìm kiếm và phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động hội thảo, bồi dưỡng, tập huấn về lĩnh vực đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình;
 • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đảm bảo chất lượng và phát triển chương trình; Xây dựng bộ công cụ quản lý chất lượng.
 • Quy hoạch và phát triển nhân sự, đào tạo bồi dưỡng nâng cao công tác chuyên môn nghiệp vụ cho chuyên viên phòng ĐBCL – PTCT.
 • Nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, xu hướng phát triển nghề nghiệp & phối hợp với các đơn vị đào tạo phát triển các ngành đào tạo mới đáp ứng nhu cầu đảo tạo và phát triển nguồn nhân lực hiện tại và tương lai của xã hội.
 • Xây dựng hệ thống tự đánh giá chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo và cấp trường;
Công tác khác:
 •  

 

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO VIÊN CHỨC KHÔNG GIỮ CHỨC VỤ